Veelgestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest is een delfstof die gewonnen wordt in onder meer Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Het bestaat uit naaldvormige vezels en is gemakkelijk te verwerken met andere stoffen. Bovendien is het goedkoop, chemisch resistent en bestand tegen zeer hoge temperaturen.


Waarom kan asbest gevaarlijk zijn?

Asbestvezels zijn schadelijk als ze in grote concentraties worden ingeademd. Als asbesthoudend materiaal wordt bewerkt, op een ondeskundige manier wordt gesloopt of in slechte staat verkeert, kunnen er miljoenen vezels in de lucht komen. Het inademen van asbest kan op termijn stoflongen of long- en buikvlieskanker veroorzaken.


Hoe is asbest verwerkt?

Asbest kan hechtgebonden en niet hechtgebonden zijn. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. Het bekendste voorbeeld van het gebruik zijn golfplaten en wandplaten. Maar er zijn vroeger ook bloembakken, riool-, gas- en waterleidingbuizen van gemaakt. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid. Bij niet-hechtgebonden asbest kunnen de asbestvezels makkelijker vrij komen, omdat ze niet in een ander materiaal zijn vastgezet. Niet hechtgeboden asbest moet dan ook altijd ingekapseld of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in lijmlagen onder vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest op staalconstructies. Zwaar verweerd asbestcement valt ook onder de noemer niet hechtgebonden asbest.


Tot wanneer is asbest toegepast?

Niet-hechtgebonden asbest is sinds 1983 vrijwel niet meer gebruikt. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 bijna volledig verboden.


Moet ik asbesthoudende materialen (laten) verwijderen?

Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Het levert in de regel geen bezwaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van niet hechtgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is ingekapseld. Andere afweging is of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest en het niet volgens die voorschriften verwijderen kan gevaarlijker zijn dan het laten zitten van het materiaal. De gemeente kan de eigenaar van asbest in een aantal gevallen dwingen om maatregelen te nemen. De exacte regels staan in de Woningwet en in de regeling Bouwbesluit 2003.


Mag ik asbesthoudende materialen zelf verwijderen?

Dat mag in sommige gevallen, maar meestal alleen als u schriftelijke toestemming hebt van de gemeente. Het is beter om asbest te laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf. Voor een groot aantal asbesthoudende materialen is dat zelfs verplicht.


Hoe weet ik of het asbesthoudend materiaal moet worden verwijderd of afgeschermd?

Voor huurwoningen is de verhuurder verantwoordelijk. De gemeente kan, wanneer nodig, optreden tegen de verhuurder. Een bewoner van een koopwoning mag in principe zelf bepalen of het asbest uit de woning moet worden verwijderd.


Wie betaalt het verwijderen van asbest?

De kosten van het verwijderen komt geheel voor rekening van de eigenaar van het materiaal.
Sinds kort geeft de Rijksoverheid een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken.
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 mits de daken worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.


Mag ik asbesthoudend materiaal opnieuw gebruiken?

Nee. Sinds 1998 geldt een volledig verbod voor hergebruik van asbest in bouwwerken. Hergebruik levert gevaar op, zeker als het materiaal bewerkt wordt waardoor er asbestvezels vrijkomen.


Mag ik asbesthoudend materiaal in huis onderhouden?

Dat mag, maar is sterk af te raden. Bovendien bent u strafbaar als u anderen daarbij in gevaar brengt. Hulpmiddelen als een hogedrukspuit, staalborstel of schuurpapier zijn sterk af te raden en ook bij zagen en boren komen asbestvezels vrij.

Heeft u vragen?

Fideel B.V.

Een multifunctioneel bedrijf met drie verschillende werkmaatschappijen.

Adresgegevens

Beemdstraat 17
5653 MA
Eindhoven

Contactgegevens

Share This